Yıldız İş Güvenliği Uzmanlarımız, işverenler ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamına engel olan tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yaparken, yıldız İşyeri Hekimlerimiz de  işyerlerinde iş sağlığı denetimleri ve uygulamaları ile çalışma ortamlarındaki sağlıksız durumlara sebep olan nedenleri belirleyip bunlara karşı önlem alınmasını sağlarlar.

İşyeri Hekimliği, işverenlere ve çalışanlara işyeri hekimi tarafından rehberlik edilmesini, danışmanlık yapılmasını, sağlık gözetimini ve sağlık ile ilgili eğitimlerin verilmesini kapsar.

İşyeri Hekimlerimiz, müşterilerimizin işyerlerini bizzati ziyaret ederek gerekli işe giriş muayenelerini, periyodik muayeneleri yaparak, muayene sonuçlarını raporlarlar. Çalışanlar için SGK üzerinden temin edilebilecek ilaçların reçetelerini yazarlar. Ayrıca sağlık taramalarına rehberlik ederek, çalışanlara periyodik olarak yaptırılması gereken tetkikleri belirler ve sonuçları yorumlayarak çalışan sağlığını en üst seviyede kontrol ederler.

İşyeri Hekimlerimizin işletmenizde vereceği başlıca hizmetler

İşverene, İş Sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapılması
İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılınılması
Çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı, hijyen, ergonomi, bulaşıcı hastalıklar gibi konularda eğitimlerin verilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına hekim olarak iştirak edilmesi ve kurulun faal olarak çalışmasının sağlanması
Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma ve Eğitim Planları'nın hazırlanması
Çalışanların işe giriş-dönüş ve periyodik sağlık muayenelerinin yapılması
Toplu korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımların önemi gibi konularda eğitimler vermek ve önerilerde bulunmak
Sağlık tetkiklerinin ve kontrollerinin yapılması, sağlık riskleri hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi
İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları tehlikelerine karşı önlemlerin belirlenmesi ve alınması
Çalışanların sağlık kontrolleri doğrultusunda yaptıkları işlere uygunluklarının kontrol edilmesi, uygunsuz bulunan çalışanların farklı görevlere yönlendirilmesi
Çalışanların çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgilerinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının arşivlenmesi
İşyeri Ortam Ölçümleri sonucu sağlık sorunları oluşturabilecek maruziyet değerlerine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması
Çalışan ile yaptığı iş arasındaki uyumun değerlendirilmesi ve analizi
Kantin, yemekhane, yatakhane, çay ocağı, dinlenme yerleri, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakım ve temizlik denetimlerinin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunulması, işyeri sağlık risklerinin tespit edilmesi ve ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerinin yapılması
Bulaşıcı hastalıkları önleme ve bağışıklıklar hakkında gerekli çalışmaların yapılması.
Portör muayenelerinin yapılması.
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal risklerin değerlendirilmesi ve işyerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması
Çalışma ortamına yönelik iç ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerinin yapılması
Sertifikalı ilkyardım personellerinin hazırlanması ve çalışanlara yönelik genel ilkyardım hatırlatma eğitimlerinin verilmesi
İşyerinde ilkyardım ve acil müdahaleye yönelik ekiplerin ve gerekli müdahale malzemelerinin tedarik edilerek sürekli kullanıma hazır halde bulundurulması.
Çalışanların iş adaptasyonu, psikolojik ve sosyal rahatsızlıkları konularının araştırılması
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının takibi, önlenmesi ve bildirimleri
Gece vardiyaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetiminin yapılması
İş sağlığı ile ilgili kayıtlarla çalışanların ilgili rahatsızlık ve sağlık kayıtlarının arşivlenmesi