İş Güvenliği Uzmanlığı, her şeyden önce, işverenler ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamına engel olan tehlikelerin ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Ne yazık ki, bu amaç hem işverenlere hem de çalışanlara yeterince anlatılmadığı için İş Güvenliği Uzmanları sahada çok çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır.

YILDIZGEN olarak hem işverenlere hem de çalışanlara verdiğimiz söz; "İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak yeni nesillere aktarılacak güvenli bir yaşama bilinci oluşturmak"tır. Bu bilinç ile hem çalışanların hem de işletmelerin güvenliği sağlanabilir.

Bunu açıklamak çok zor değildir. Örneğin, çalışanların zarar görmesini engellemek amacıyla alınacak yangın önleyici tedbirler, aynı zamanda işletmelerin de yangından zarar görmesini engelleyecektir. Başka bir örnek de; çalışanların elektrik çarpılmalarına karşı korunması için kullanılacak kaçak akım rölelerinin, elektrikle çalışan hassas elektronik devrelerin de bu kaçaklar sonucu zarar görmesini engellemesidir. Bunlar gibi bir çok örneği, biz günlük uygulamalarımızda ortaya çıkartıyoruz ve işletmelere kısa vadede geri kazanım sağlayacakları uygulamalar için destek olmaktan gurur duyuyoruz.

Çalışmalarımız kapsamında işletme ve sektör ayrımı olmaksızın, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini izlenebilir, sürekliliğe sahip ve tüm uygulamalarıyla kapsamlı olarak ele almaktayız. Bu kapsam dahilinde çalışanların sağlık gözetiminden, makine kontrol ve muayenelerine, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden, kaza önleme politikalarına, acil durum planlamalarından ayrıntılı risk değerlendirmelerine kadar birçok konuda ele alınacak uygulamalarla tespit edilecek önemli hususların üzerine giderek belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi için çözümler üretmekte ve hizmet verdiğimiz işyerlerine artı değer katmayı amaçlamaktayız.

Bu amaç doğrultusunda işyerlerinizde görevlendireceğimiz iş güvenliği uzmanlarımız ile, ilgili tüm çalışmaları koordine eder, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere hizmet verebiliriz. Bu şekilde hizmet alma yolu ile ayrıca personel istihdamı ile gelecek olan kıdem, ihbar, sgk maliyeti vb. sosyal haklardan doğacak mali külfetlerden kurtulacağınız gibi ayrıca aylık hizmet tutarları karşısında alacağınız faturalar ile vergi yükleriniz de hafifleyecektir.

İş Güvenliği Uzmanlarımızın işletmenizde vereceği başlıca hizmetler

İşletmede izlenebilir ve sürdürülebilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin kurulması
İşyerlerinde Saha Gözetimi ve Kontrolü
Gerektiği hallerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun oluşturulması, işletilmesi ve bu kurula gerekli eğitimlerin verilmesi
Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma ve Eğitim Planları'nın oluşturulması
Gerekli sektörler için Sağlık ve Güvenlik Planları'nın oluşturulması
Çalışan ve yöneticilere iş güvenliği temel ve detay eğitimlerinin verilmesi
Risk analizlerinin yapılması, risk analizi eğitimlerinin verilmesi
Yangın ve acil durum planlarının hazırlanması, tatbikatların yapılması
Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplere gerekli eğitimlerin verilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri’nin düzenli olarak tutulması - Kurul olan işletmelerde; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Defteri
Çalışanlara yönelik gerekli kişisel koruyucu ekipman seçimi, kullandırılması ve yönetimi
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri'nin yönetimi(Basınçlı kaplar ile kaldırma araçları / Elektrik Tesisatı ve Topraklama/Paratoner ölçüm ve periyodik kontrollerinin yönetimi)
İş Hijyeni Ortam ve Çevre Ölçümleri'nin yönetimi
İlkyardım eğitimlerinin yönetimi
İşyeri iç yönetmeliği hazırlanması
İsg el kitapları hazırlanması
Yasal Mevzuatın Takibi ve Çalışanlar ile Yönetimin Bilgilendirilmesi
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları kayıtlarının yönetimi
İş kazası sonrası Kaza Kök Sebep Analiz Formu'nun hazırlanması
İşyeri iş izin sisteminin oluşturulması ve yönetimi
Yapılan işe ve çalışma esasına uygun gerekli talimat, form ve prosedürlerin oluşturulması
Kimyasal maddelere yönelik araştırma ve tedbirlerin alınması
Kimyasal madde risk değerlendirmesinin yapılması
Kimyasal maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi
Kimyasal maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi
Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
Tehlikeli bölge planlarının hazırlanması
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarının belirlenmesi
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarının belirlenmesi
Ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine işletmenin hazırlanması
Çalışanların özlük dosyası sisteminin oluşturulması, gerekli form ve belgelerin yönetimi
Gerekli belge, kayıt ve dokümantasyonların arşivlenmesi ve yönetimi